+48 22 3546966 info@tele.edu.pl

Instytut

Misją Instytutu Teleinformatyki jest prowadzenie badań naukowych w obszarze informatyki oraz telekomunikacji (ICT). Kierunki badań są ściśle związane z potrzebami przedsiębiorstw oraz społeczeństwa w zakresie nowych technologii. Obszary badań zatwierdzone przez Radę Naukową są starannie dobierane z myślą o komercjalizacji wyników i zastosowania wynalazków w praktyce.

Ponadto działalność Instytutu Teleinformatyki to m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych podstawowych i przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce
  • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii
  • doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
  • prowadzenie działalności w zakresie szkolenia, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
  • opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki
  • inicjowanie, organizowanie, realizowanie i finansowanie przedsięwzięć, projektów oraz programów w zakresie prac badawczych i rozwojowych mających dostarczyć wiedzy na temat nowoczesnych technologii i metodyki wdrażania innowacyjnych produktów
  • przyznawanie i finansowanie stypendiów dotyczących nauki i techniki
  • współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność naukową oraz naukowo-techniczną w Polsce i za granicą
  • wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie nauki